Квалификационни курсове

slide1_0

Квалификационни курсове


 

 1. Банкиране
 2. Финансов мениджмънт
 3. Финансово счетоводство – концептуални основи; управление на рисковете и вътрешен контрол
 4. Информатика
 5. Математика, статистика и иконометрия
 6. Международни финанси
 7. Одитинг
 8. Принципи и концепции на маркетинга
 9. Стратегически маркетинг
 10. Изготвяне, отчитане, изпълнение и финансово управление на проекти, финансирани от европейските фондове
 11. Запознаване със света на професиите – програма за кариерно ориентиране на деца в предучилищна възраст
 12. Кариерно ориентиране на ученици в начален етап (I-IV клас) – програма за учители и класни ръководители
 13. Кариерно ориентиране на ученици в начален етап (I-IV клас) – програма за педагогически съветници и психолози
 14. Кариерно ориентиране за ученици в прогимназиален етап (V-VII клас) – програма за учители и класни ръководители
 15. Кариерно ориентиране за ученици в прогимназиален етап (V-VII клас) – програма за педагогически съветници и психолози
 16. Пазар на труда и умения за заетост за ученици от гимназиален етап (VIII-XII клас) – програма за учители и класни ръководители
 17. Кариерно ориентиране за ученици в гимназиален етап (VIII-XII клас) – програма за педагогически съветници и психолози
 18. Кариерно ориентиране на ученици – програма за педагогически съветници и психолози
 19. Клуб  “Кариера в училище”
 20. Приобщаващо образование – как да го направим?
 21. Документация в училището и детската градина – новите моменти в съответствие със закона за предучилищното и училищното образование.
 22. Контролна дейност на директора
 23. Системи за финансово управление и контрол в образователната институция
 24. Образователната институция в качеството си на работодател
 25. Феноменът „Агресия”. Как да осъществим пряката комуникация в ситуация, свързана с агресия. Основни принципи на поведение без агресия. Самоутвърждаващо се поведение.
 26. Конфликти – същност и протичане. Изграждане на умения за разрешаване на конфликти. Преговори.
 27. Силата на емоциите. Емоционална интелигентност и как да балансираме собственият си емоционален свят (Различаване и разбиране на петнадесет основни емоционални състояния).
 28. Стрес. Стрес и професионално изпепеляване (burn – out) – въпроси и отговори. Механизми и поведенчески стратегии за справяне със стресогенни ситуации
 29. Лидерство – стилове на управление на групата и нейното поведение. Плюсове и минуси на отделните стилове и как да ги използваме. Как да управляваме ефективно и да мотивираме за работа своите подчинени
 30. Деца, учители, училище, учене – предизвикателствата на ежедневието. Стратегии за справяне с множеството роли и напрежението. Мотивация за учене.
 31. „Учителят – „инструкции за ползване.” Трудности с деца без специални обучителни потребности. Трудности с деца със специални обучителни потребности.
 32. Правна култура на училищният ръководител
 33. Календар на дейностите със заповеди и административни актове за началото на учебната година
 34. Учителско портфолио
 35. Инспектиране на образователна институция
 36. Приключване на учебната годинаТрудови злополуки. Рискове и осигуряване на безопасни работни места в учебното заведение.

 

Квалификационните курсове от 1 до 10 предоставят по 3 кредита за период на обучение 48 часа.
Квалификационните курсове от 11 до 19 предоставят по 1 кредит за период на обучение 16 часа.